Vedtægter for Ullerslev Gymnastik & Motionscenter

Paragraf 1

Stk. 1: Foreningens navn er: Ullerslev Gymnastik & Motionscenter, forkortet UGMC, med hjemsted i Nyborg kommune, tidligere “Ullerslev Motionscenter” i Ullerslev Kommune.

Foreningen er stiftet d. 26/3 1992.

 

Paragraf 2

Stk. 1: Foreningens formål er at give medlemmerne mulighed for at dyrke flere former for motion, holdsport, styrketræning samt socialt samvær og herved fremme fællesskabets sundhed og trivsel.

 

Paragraf 3

Stk. 1: Alle personer er velkommen som medlem i foreningen, hvilket er bindende for en periode. Børn og unge under 14 år skal være i følgeskab med voksen/forældre, dog ikke ved holdtræning/gymnastik. Se tillige folderen: Børn i UGMC.

Alle med gyldigt medlemskab som er fyldt 14 år har stemmeret.

Stk. 2: Udmeldelse skal ske skriftligt til Foreningen.

Stk. 3: Bestyrelsen kan udelukke et medlem når der findes grund hertil. Det kan være sig misligholdelse af maskiner eller manglende kontingentbetaling. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

 

Paragraf 4

Stk. 1: Bestyrelsen består af: Formand, næstformand, kasserer, sekretær samt 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Stk. 2: Formand og kasserer bliver valgt direkte på generalforsamling og vælges for en forskudt 2 årig periode. I tilfælde af stemmelighed afgøres det ved lodtrækning.

Stk. 3: 3 bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2 årig periode, og 2 af bestyrelsesmedlemmerne er på valg det efterfølgende år, ligeledes for en 2 årig periode. Såfremt der stiller flere op end der er bestyrelsespladser, afgøres det skriftligt ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed afgøres det ved lodtrækning.
Begge suppleanter er på valg hvert år.

Stk. 4: Der vælges 2 revisorer og 1 suppleant ligeledes hvert år. Ingen af revisorerne eller suppleant må sidde i bestyrelsen.

Stk. 5: Bestyrelsen konstituerer sig selv efter Generalforsamlingen og har mulighed for at supplere sig selv i løbet af året, hvis Bestyrelsen finder det nødvendigt, indtil næste valg.

Stk. 6: Regnskabsåret følger kalenderåret 1/1 – 31/12.


Paragraf 5

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Alle medlemmer, som er fyldt 18 år, er valgbare når kontingentet er betalt til fulde. Medlemmer med kontingentrestance har ikke adgang til generalforsamlingen og kan ikke stille forslag til generalforsamlingen.

Stk. 2: Generalforsamlingen afholdes 1 gang årligt, dog senest inden udgangen af februar måned, og skal varsles senest 14 dage før i  dagspressen med henvisning til dagsorden.

Dagsordnen til  Generalforsamlingen er:

  1. Valg af dirigent + stemmetællere
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse samt budget til orientering.
  4. Orientering vedrørende kontingenter.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af formand/kasserer
  7. Valg til bestyrelse samt revisorer. Alle valgbare bestyrelsesmedlemmer og nye bestyrelses kandidater skal vælges med simpelt flertal.
  8. Eventuel.

Stk. 3: Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes såfremt flertallet af bestyrelsen eller 10% af medlemmerne ønsker det, og varsles som ordinær generalforsamling.

Stk. 4: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

Stk. 5: Kandidater til formand/kasserer skal ligeledes være formanden i hænde senest 8 dage før.

Stk. 6: Forslag til vedtægtsændringer skal ligeledes være formanden i hænde senest 8 dage før.

Stk. 7: Bestyrelsen har ret til at fastsætte kontingentet.


Paragraf 6

Stk. 1: Foreningen tegnes ved underskrift af formanden.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån, underskrives der af den samlede bestyrelse.

 

Paragraf 7

Stk. 1: Foreningens bestyrelse og medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse overfor  foreningen udover kontingentforpligtigelse, ej heller over for 3. mand. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af Foreningens midler.

Stk. 2: Foreningen kan opløses med 3/4 stemmer af fremmødte medlemmer på to generalforsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum.

Stk. 3: Evt. formue ved ophævelse af foreningen overgår til ungdomsarbejde i tidligere Ullerslev Kommune.

Stk. 4: Indtræffer tilfælde, der ikke er forudset i disse vedtægter, er bestyrelsen berettiget til at handle efter skøn.

Således vedtaget på generalforsamlingen, Ullerslev d. 24.8.2021